Вашите права като родители

Вашите права като родители на новородени (харта за правата на родителите от Европейската Фондация за грижа за новородените EFCNI/European Foundation for the Care of Newborn Infant):

Право да получи комплексна и ранна информация и обучение

Всички (бъдещи) родители имат правото да получат равен и ранен достъп до адекватна, базирана на доказателства, информация. Това трябва да включва разбираема и адекватна информация и съвети за проблеми, свързани със зачеването и майчинството, сексуалното и репродуктивното здраве, здравословния начин на живот, бременността, раждането, грижата за новороденото.

Право на адекватно висококачествено лечение и грижи

Всички (бъдещи) родители имат правото на базирано на доказателствата, висококачествено лечение и грижи като основа за активен и здравословен растеж. Това включва необходимата апаратура, лекарства, както и обучение и подготовка на здравните кадри.

Право да се запази семейството

Всички семейства имат правото да бъдат считани за едно цяло. Към всеки член, както и към семейството като цяло, трябва да се подхожда с уважение към неговите социални, културни, емоционални и медицински нужди и особености, както и да се зачита правото на лично неприкосновено пространство.

Право на разбираема и точна информация

Всички родители имат правото да получат ясна и точна информация относно наличните техники и процедури за диагностициране и терапия, включително възможните рискове, на техния роден език. На база на тази информация, родителите могат да се включват в процеса на вземане на решение за прилагане на избрана диагностика и/или терапия.

Право на активно участие в грижата за детето

Всички родители имат правото да получат подходящо обучение и да бъдат включени в грижата за техните деца по ефективен начин.

Право на несъгласие с лечение

Всички родители имат правото да се оплакват и да изискват промени в лечението, без да се страхуват от негативно отношение и негативен ефект върху качеството на грижата за техните деца.

Право на подкрепа

Всички (бъдещи) родители и деца, родени в риск, имат право на психологическа, социална, и финансова подкрепа.

Право на отпуска преди и след раждане, и за отглеждане на детето

Всички родители имат правото на отпуска преди и след раждане, и за отглеждане на дете.

Право на грижа, целяща да запази семейството

Всички родители и новородени имат право да останат заедно, докато детето се лекува.

Право на контакт на близки членове на семейството с новороденото

Всички родители имат правото да позволят на близки членове на семейството (напр. баби и дядовци, братя и сестри, близки приятели) да имат контакт с новороденото.

Право да получават информация за допълнителни услуги и групи за подкрепа

Всички родители имат правото да получават адекватна информация за съществуващите услуги и групи за взаимопомощ, както и за национални родителски организации.

Право на подходящ трансфер и процедура на изписване

Всички родители и новородени имат правото на подходящ и индивидуален трансфер и процедура на изписване.

Право да получават специализирана грижа след лечение и изписване

Всички родители и родените в риск имат право да получават подходящо и специализирано проследяване и грижа след изписване, добре координирани и базирани на доказателства и опит.

Право на доживотна подкрепа

Всички новородени със специфични неврологични и двигателни изисквания имат правото на доживотна подкрепа и интеграция в психологичен, социален и финансов аспект.

Фондация “Нашите недоносени деца” © 2015. Всички материали са обект на авторско право. Публикуването, копирането, възпроизвеждането, използването на материали от сайта е позволено единствено при задължително позоваване на източника!