Транспортиране в друга болница или в отделение за доотглеждане на недоносени деца

Най-добрият транспорт за недоносеното дете е „ин утеро“, т.е. насочване и транспортиране на бременната жена към специализирано неонатологично отделение за раждане. За съжаление това не винаги е възможно. Транспортирането на новородено недоносено дете е изключително отговорна дейност.

Кой организира и извършва транспорта на недоносеното дете?

Лекарят неонатолог/педиатър, присъствал на раждането поема първите грижи и реанимация на недоносеното дете. Съобразно регламентирани изисквания за превеждане на недоносено новородено (съгл. медицински стандарт по Неонатология), той преценява необходимостта от транспортиране на детето. Според състоянието на новороденото, това може да стане по спешност или да се планира подходящо за това време. Лекарят организира транспорта на бебето, като се свързва със съответната болница и отделение, представя случая и уговаря приблизителното време на пристигането на детето. По време на транспортирането, което се осъществява с оборудвана линейка, грижата и наблюдението на бебето се поема от лекар. При необходимост, напр. близнаци, като втори член на екипа може да е медицинска сестра/акушерка.

Защо трябва да се транспортира детето ми?

Неонатологичните отделения в нашата страна са организирани в три степени на компетентност, съобразно брой раждания, оборудване с медицинска апаратура, персонал, извършвани медицински дей­ности. Транспортиране на недоносеното се налага, когато то се нуждае от по-високо ниво неонатологична помощ – апаратно подпомагане на дишането, лечение със сърфактант, продължителна интензивна терапия, изследвания, проследяване и други. Вашият лекар ще Ви обясни кое налага превеждането на вашето бебе.

Защо е толкова важно кога и как ще се преведе?

Съобразно състоянието на бебето при част от случаите превеждането трябва да стане възможно най-бързо. Това се налага, когато бебето има затруднени жизнени функции или влошаване на състоянието. Лекарят осигурява оптимална подготовка за транспорт – апаратно подпомагане на дишането и/или кислород ако е необходимо, оптимална телесна температура, венозен източник, стабилна сърдечна дейност и др. Навременното и в стабилизирано състояние превеждане на бебето, има важно значение за благоприятното повлияване на състоянието му, както и за предотвратяване на евентуални по-късни негативни последствия.

Може ли да видя детето си преди транспортирането?

Да, в зависимост от състоянието на майката след раждането. При невъзможност от нейна страна да го види, бащата и/или близки роднини имат право да видят детето. След получаване на информация за бебето, причините налагащи превеждането му, разясняване на рисковете при транспорта, родителите/настойниците подписват информирано съгласие за транспорт.

Кой ще се грижи за бебето по време на транспорта?

Винаги транспортирането и наблюдението на новороденото се осъществява от квалифициран персонал – лекар с или без медицинска сестра. По време на транспорта се следят цвят на кожата, дишане, сърдечна дейност и други показатели. За целта е налице необходимата апаратура и оборудване, която е специално предназначена за транспорт на новородени деца.

Кой и къде ще приеме бебето?

На родителите внимателно и подробно се обяснява болницата, отделението, клиниката, където ще се транспортира бебето. Информират се и за името на лекаря, който е запознат и подготвен да приеме тяхното бебе. Полезно е ако тази информация бъде дадена и в писмен вариант – адрес, отделение, лекар, телефон за връзка и време, в което могат да получат информация за детето си. Лекарят транспортирал бебето дава обратна информация на родителите как детето е понесло транспорта и къде е настанено.

Кой ще ме информира и ще мога ли да виждам детето си след изписването ми?

Съобразно установения вътрешен ред на конкретното отделение родителите получават ежедневно подробна информация за детето. След изписване на майката от Родилно отделение, тя може да види своето дете във времето за свиждане. При приемане по спешност от друга болница, независимо от времето в денонощието, на родителите (обикновено бащата) се дава информация от лекарят, приел бебето. Необходимо е да проявите разбиране и известно търпение за време, което е необходимо на медицинския екип да приеме и да се погрижи за вашето бебе. Понякога е наложително да се извършат спешни изследвания, процедури и дейности за здравето и живота на Вашето бебе. След като лекарят е извършил необходимите спешни мероприятия, той ще Ви информира за състоянието на детето. Практиката в повечето отделения е даване възможност на бащата да види бебето. Така ще придобие представа къде е настанено, как изглежда и др.

Има ли опасност за здравето и живота на бебето по време на транспорта?

В зависимост от състоянието на детето и степента на незрялост (тегло при раждане, гестационни седмици и др.) опасност за живота и здравето на детето има. От значение са и фактори като: отдалеченост на лечебното заведение, където ще се преведе бебето, степен на стабилност на състоянието на детето (основни жизнени функции – дишане, сърдечна дейност, телесна температура и др.), налична и изправна апаратура за транспорт на новородено, забавяне на транспорта, поради обективни обстоятелства и пр. За това транспортирането на бебето се извършва само ако е абсолютно наложително и според преценката на лекуващия лекар.

Кога се налага превеждане на дете в Отделение за доотглеждане на недоносено дете?

В неонатологията е обособено като самостоятелно звено „Структура за специални грижи“. В нея се лекуват недоносени деца, преминали интензивно лечение, недоносени, които се нуждаят от продължителен период на специални грижи, както и без патологични състояния до достигане тегло за изписване. Тя може да е на територията на Неонатологичното отделение. В тези случаи, когато Вашето бебе е готово да бъде отглеждано в домашни условия, то ще се изпише от Неонатологичното отделение. В някои градове на страната са обособени отделни Отделения за доотглеждане на недоносени деца или Домове за медико-социални грижи за деца. След стабилизиране състоянието на детето и липса на пряка опасност за живота на Вашето бебе, то може да бъде преведено в такова отделение. Там за него продължават грижи, лечение, хранене, изследвания, проследяване и др. За него се грижи квалифициран медицински персонал от лекари и сестри/акушерки. Информация, свиждания и обучение на родителите се осъществява съобразно установения вътрешен ред на отделението/дома.

Вземането на решение, организирането, осъществяването и качеството на неонаталния транспорт са от особена важност за опазване живота, здравето на недоносеното бебе, както и за свеждане до минимум на възможните късни последици за детето. Той се осъществява от квалифициран медицински персонал, съобразно Стандарта по Неонатология за нашата страна. В този документ точно са регламентирани: основни изисквания за осъществяване на вътреболничен и междуболничен неонатален транспорт, индикации за превеждане, организация и оборудване.

Фондация “Нашите недоносени деца” © 2015. Всички материали са обект на авторско право. Публикуването, копирането, възпроизвеждането, използването на материали от сайта е позволено единствено при задължително позоваване на източника!